Судијски помоћник у звању судијског сарадника обавља следеће послове:

 1. проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђење
 2. обавља поверене послове у припремном одељењу
 3. сачињава записник о састанцима,  седницама већа и одељења
 4. припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије
 5. узима изјаве странака на записник
 6. обрађује притужбе грађана
 7. израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање
 8. под надзором и упутствима судије обавља и друге стручне послове, као и оне послове по налогу председника суда.

Судијском помоћнику може се поверити и обављање других послова под надзором судије, као што су: израда нацрта одлуке која се односи на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка, нацрт судске одлуке, нацрт судске одлуке о дозвољености правног лека, припремање реферата за судију известиоца, одређивање висине судске таксе, разврставање предмета и сл.

Судијски помоћници стичу следећа звања: судијски сарадник, виши судијски сарадник и судски саветник.

Звање судијског сарадника може стећи лице које има положен правосудни испит, а звање вишег судијског сарадника лице које после положеног правосудног испита има најмање две године радног искуства у правној струци. Звање судског саветника може стећи онај ко испуњава услове за судију вишег суда и то звање постоји само у судовима републичког ранга.

Рад судијског помоћника оцењује се једном годишње, а оцењује га председник суда по прибављеном мишљењу седнице одељења у које је судијски помоћник распоређен. Рад судијског помоћника који је у току календарске године радио краће од шест месеци не оцењује се за ту годину. При оцењивању вреднују се обим и квалитет посла, савесност, предузимљивост и објављени стручни или научни радови. Председник суда доноси решење о оцени судијског помоћника, на које судијски помоћник има право да уложи приговор радном телу Високог савета судства, у року од 15 дана од дана пријема решења о оцени.

Судијски помоћници распоређени су у судска одељења на следећи начин:

 1. Кривично одељење: Ивана Ратковић, Давор Мркоњић, Весна Радовановић,Јелена Сворцан
 2. Парнично одељење: Сања Сремчевић, Јован Јанковић
 3. Одељење судске праксе: Драгана Обрадовић