РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ
И Су 1/10-27
Дана 29.1.2010. године
К Р А Љ Е В О

На основу чл. 86 Судског пословника („Службени гласник РС“ бр. 110/09), вршилац функције Председника Вишег суда у Краљеву одредио је 29.1.2010. године

РАСПОРЕД РАДНИХ ПРОСТОРИЈА У ВИШЕМ СУДУ У КРАЉЕВУ

Опште одредбе

1.1. Овим распоредом одређују се у судској згради Вишег суда у Краљеву просторије за одржавање суђења (суднице), пријем странака и њихово задржавање у згради, смештај председника, судске управе, судија, судија поротника, судских одељења и већа, писарнице и осталих служби у суду.  1.2. Виши суд у Краљеву користи зграду која се налази у улици Карађорђева број 5. Судска зграда састоји се од приземља, првог спрата и другог спрата.

Приземље

2.1. У приземљу судске зграде налазе се просторије у којима су смештени:

судска  стража  (на скици приземља)  бр. 1
телефонска централа бр. 2
суднице бр. 3, 6, 7 и 13
рачуноводство бр. 5
кабинет истражног судије бр. 11
кабинет судије за малолетнике бр. 10
просторија за поверљиве разговоре бр. 12
кривична писарница бр. 9
грађанска писарница бр. 8
кабинети за судијске помоћнике бр. 4 и 16
пријемна канцеларија бр. 17

3.1. На првом спрату судске зграде налазе се просторије у којима су смештени:

кабинет председника суда (на скици првог спрата) бр. 21
судска управа бр. 22
библиотека бр. 24
судијски кабинети бр. 18, 20, 23, 25, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7 и 27
фотокопирница бр. 131
сервер соба бр. 19
чајна кухиња бр. 44

4.1. На другом спрату судске зграде налазе се просторије у којима су смештени:

конференцијска сала  (на скици другог спрата) бр. 31
канцеларије судија и судијских помоћника бр. 29, 30, 32, 33, 34,  35, 37, 38, 39, 41, 42 и 43
канцеларија информатичара бр. 36
дактилографски биро бр. 40

Завршне одредбе

5.1. Председник суда може посебном одлуком да одредити које ће просторије у судској згради користити други државни органи.

6.1. Саставни део ове одлуке чини скице сва три нивоа судске зграде.

7.1. Распоред радних просторија биће истакнут на огласној табли суда. 7.2. Распоред радних просторија биће истакнут на оријентационој табли суда на улазу у судску зграду.

 

Вршилац функције председника суда,
судија Милан Давидовић

Распоред просторија по спратовима можете погледати на следећим линковима

Приземње

Приземње

Први спрат

Први спрат

Други спрат

Други спрат