РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ
И Су. 1/10-2326
Датум.1.2010. године.
К Р А Љ Е В О

На основу Закона о уређењу судова („Службени гласник РС” 104/09), Закона о судијама („Службени гласник РС” 104/09), Закона о државним службеницима („Службени гласник РС” 79/05) и чланова 90 до 92 Судског пословника („Службени гласник РС” 110/09) вршилац функције Председника Вишег суда у Краљеву прописао је 25.1.2010. године

КУЋНИ РЕД ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ

Опште одредбе

1.1. Овим кућним редом прописује се начин коришћења радних и других просторија у судској згради Вишег суда у Краљеву (у даљем тексту: суд), време задржавања у згради судија, судија поротника, судског особља и лица која позвана или непозвана долазе у суд, њихови односи, мере потребне за безбедност просторија и остале мере потребне за чување средстава за рад и других предмета који се налазе у суду.

2.1. Кућни ред се прописује ради остваривања оптималних услова за рад судија и судског особља, а у циљу што лакшег приступа грађана суду у остварењу њихових права пред правосудним органом.

3.1. Одредбе кућног реда обавезне су за судије, судско особље и лица која позвана или непозвана долазе у суд.

Начин коришћења радних и других просторија

4.1. Судска зграда Вишег суда у Краљеву налази се у улици Карађорђевој број 5, зграда има три улаза, главни из улице Карађорђеве и два споредна из дворишта суда. 4.2. Главни улаз у суд користе судије, судско особље и лица која позвана или непозвана долазе у суд. 4.3. Дворишни улаз у суд који се налази паралелно са главним улазом користе судије и судско особље; дворишни улаз који се налази у крилу зграде суда у коме су канцеларије истражног и судије за малолетнике користи се за увођење лица лишених слободе у суд.  4.4. По истеку радног времена улази се закључавају, а кључеви од улазних врата предају правосудној стражи.

5.1. Иза зграде је двориште суда; на паркинг простор у дворишту суда имају приступ службена возила правосудних органа, полиције, затвора и приватна возила судија и судског особља.

6.1. Просторије у суду, осим оних које су намењене за боравак странака, њихових пуномоћника и бранилаца закључавају се када се у њима не налазе судије и судско особље. 6.2. По завршетку радног времена предмети, службени материјал, канцеларијски прибор и други предмети веће вредности се закључавају. Печати, штамбиљи и жигови закључавају се у посебне преграде. 6.3. Све просторије имају резервне кључеве који се налазе код правосудне страже.

7.1. Радне просторије, ходници, чекаонице за странке и њихове пуномоћнике и браниоце у суду морају да буду уредне, чисте, опремљене хигијенским средствима и прописаним противпожарним уређајима, о чему се старају референт заштите од пожара и хигијеничари.  7.2. Просторије суда користе се према одређеној намени, у складу са законом и важећим прописима, са пажњом доброг домаћина.

8.1. У судницама, судским писарницама и осталим просторијама није дозвољено обављање активности и држање предмета који нарушавају достојанство суда и доводе у питање наменско коришћење судског простора. 8.2. Огласне табле у суду служе искључиво за објављивање судских аката. На огласне табле и врата на судским ходницима не могу да се истичу приватни огласи, осим по изричитом одобрењу Председника суда.

Средства суда

9.1. Судско особље обавезно је да средства за рад и канцеларијски материјал користи са пажњом доброг домаћина, рационално и у складу са упутствима произвођача. 9.2. Није дозвољено изношење покретних ствари суда из зграде суда и употреба канцеларијског материјала у приватне сврхе. 9.3. Судско особље обавезно је да пријави секретару суда свако оштећење и квар на имовини суда.

Радно време

10.1. Радно време суда је од 7,оо до 15,оо часова.  10.2. Пауза за одмор у току радног времена траје од 10,оо до 10,3о часова. 10.3. Судско особље је обавезно да се придржава радног времена и да га проводи на својим радним местима, без непотребног задржавања у другим просторијама суда.  10.4. Пре изласка из суда у току радног времена судско особље је обавезно да о томе обавести судску управу која ће се постарати о томе да други запослени преузме неодложне послове одсутног радника, посебно код радних места која подразумевају рад са странкама. 10.5. У случају целодневног или дужег одсуствовања са посла запослени у суду су обавезни да за то благовремено затраже сагласност секретара суда, а у случају одсуствовања због болести о томе обавесте секретара суда. 10.6. После радног времена у судској згради задржавају се запослени који у то време обављају своје послове (хигијеничари, судска стража), а остало судско особље и судије у складу са распоредом дежурстава и/или другим ванредним потребама обављања посла. Опхођење судија и судског особља са странкама и другим лицима

11.1. Судије, судије поротници и судско особље обавезни су да према странкама и другим лицима која позвана или непозвана долазе у суд или присуствују извођењу појединих радњи у току судског поступка поступају професионално, непристрасно, пристојно, водећи рачуна да грађанин што лакше приступи суду у остварењу свог права пред правосудним органом.

Опхођење судија и судског особља међусобно

12.1. Судије и судско особље обавезни су да у односима са претпостављеним, подређеним и/или другим запосленим у суду поступа са пажњом и поштовањем, при том да доприноси сталном унапређењу професионалних односа и радне атмосфере и избегава радње које би имале штетне последице по углед суда. 12.2. Судије и судско особље обавезни су да при обављању посла у коме учествују са више лица пруже потребну сарадњу, а при обављању посла у коме не учествују не ометају процес рада.

Понашање странака и других лица у згради суда

13.1. Странке и лица која позвана или непозвана долазе у суд обавезни су да се придржавају кућног реда и да не ремете рад суда. 13.2. У судску зграду није дозвољен улазак лицима која су неприкладно одевена (кратке панталоне, мајице без рукава, папуче, сл.) и лицима која су у видно алкохолисаном стању или под утицајем наркотика. 13.3. Није дозвољено уношење у судску зграду било какве врсте оружја, осим службеног оружја службених лица; у случају да лице које улази у судску зграду има оружје, а није службено лице, дужно је да оружје преда правосудном стражару; ово оружје држи се у посебној прегради и враћа се лицу које га је предало када напушта судску зграду. 13.4. У улазном холу и ходницима судске зграде није дозвољено конзумирање хране и алкохолних пића. 13.5. Пушење дувана је дозвољено искључиво у просторији суда које је означена посебном ознаком: „Просторија за пушаче“ и у чајној кухињи суда. 13.6. У судницама није дозвољена употреба мобилних телефона.  13.7. Надзор над кретањем лица која бораве у судској згради врше службеници правосудне страже.

14.1. Странке и друга лица која позвана или непозвана долазе у суд не смеју да нарушавају мир у суду (прегласни разговор, довикивање, галама, лупање, и сл.) или на други начин ометају рад судија и судског особља (улазак у суднице и канцеларије без позива односно одобрења службеника, и сл.). 14.2. Уколико странка или друго лице нарушава мир у суду или на други начин омета рад судија и судског особља правосудна стража ће предузети мере да то лице буде удаљено из судске зграде.

Одевање судија, судија поротника, судског особља, странака и других учесника у поступку

15.1. Судије, судије поротници и судско особље обавезни су да се одевају прикладно на начин којим се чува углед суда и лично достојанство. О прикладном одевању судског особља стара се секретар суда.  15.2. Судије у току суђења на расправама, претресима и јавним седницама носе службену одећу (у даљем тексту: тога).  15.3. Тога се разликује у зависности од ранга суда (црна са детаљима боје државне заставе). Детаљи на тоги судије првостепеног суда су беле боје, а другостепеног суда плаве боје.  15.4. Тога се не носи ван просторија суда. Тога се чува и одлаже у посебној просторији у суду. О одржавању тоге (поправке, хемијско чишћење, обнављање, шивење) стара се судска управа.

16.1. Приликом рада и боравка у судници, судско особље, странке и други учесници у судском поступку не могу да носе спортску одећу (тренерке, патике, папуче и слично), ни другу одећу која није примерена природи и озбиљности посла који се обавља у судници. 16.2. О прикладном одевању у судници стара се судија који води поступак и овлашћен је да неприкладно одевене удаљи из суднице.

Присуствовање главном претресу или главној расправи

17.1. Пре одржавања главног претреса, односно главне расправе у случају када јавност није искључена председник већа односно судија одређује број лица којима се може дозволити улазак у судницу, о чему благовремено обавештава правосудну стражу. 17.2. Уколико председник већа или судија не поступи тако у судску зграду, односно судницу може се дозволити улазак лица: • ближа родбина оптуженог, • ближа родбина  оштећеног, • ближа родбина странака, • овлашћени посматрачи (научна јавност, судски приправници), • новинари, • публика. 17.3. Након почетка рочишта забрањен је улазак у судницу, осим по одобрењу судије. 17.4. Није дозвољено задржавање странака и других лица која се налазе у судској згради након обављеног посла, односно завршеног рочишта због којег су дошли у суд.

Разгледање списа предмета

18.1. Странке могу да прегледају, фотокопирају и преписују списе предмета код којих је поступак у току у свако време, осим три дана пре заказаног рочишта, уколико би се тиме ометала припрема суђења. 18.2. Странке су обавезне да поднесу захтев за прегледање, фотокопирање, односно умножавање списа. О времену и месту разгледања списа странка ће бити благовремено обавештена.

Давање обавештења странкама

19.1. Странке и њихови пуномоћници и браниоци обавештавају се о стању предмета у писарници на основу података из уписника и списа предмета. Обавештења ће се ограничити на нужне податке о стадијуму поступка у коме се предмет налази. 19.2. Судском особљу није дозвољен разговор са странкама о правилности судских радњи, судских одлука или о вероватном исходу спора.

Фотографисање, аудио и видео снимање

20.1. Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда може се обавити само уз претходно прибављено писано одобрење Председника суда, у складу са посебним законом. 20.2. Фотографисање, аудио и видео снимање на рочишту у циљу јавног приказивања снимка обавља се по одобрењу Председника суда, уз претходно прибављену сагласност судије и писаног пристанка странака и учесника радње која се снима. 20.3. Фотографисање, аудио и видео снимање у судници након прибављеног одобрења обавља се под надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници.

Пријем странака

21.1. Судије и судијски помоћници примају само позване странке у време које је одређено у позиву. 21.2. Пријем странака и других лица која нису позвана појединачним позивом врши се у одређено време у оквиру радног времена и то: • код Председника суда или његовог заменика – уторком и петком од 13,оо до 14,оо часова; • у писарници суда – сваког радног дана од 7,оо до 15,оо часова; • у пријемној канцеларији – сваког радног дана од 7,оо до 15,оо часова.  21.3. Странке којима је због удаљености или због других важних разлога отежан долазак у суд примиће се и ван времена одређеног у претходном ставу. На исти начин ће се поступити у хитним и другим оправданим случајевима.

Овлашћења правосудне страже

22.1. У случају кршења кућног реда од стране странака и других лица која позвана или непозвана долазе у суд правосудна стража може да примени мере које су одређене законом и актом о правосудној стражи. 22.2. Поред овлашћења наведених у претходним члановима правосудни стражар је овлашћен да: • утврди идентитет и разлоге доласка лица у судску зграду; • по потреби претресе лице и ствари и забрани улазак у судску зграду лицима са оружјем и опасним оруђем;  • не дозволи улазак у зграду, односно удаљи из судске зграде лице које је неприкладно одевено и лице које је у видно алкохолисаном стању или под утицајем наркотика, а све ово на начин којим се чува углед и достојанство суда, као и да другим радњама штити лица и имовину суда. 22.3. Правосудни стражар овлашћен је да употреби физичку силу и гумену палицу, а ватрено оружје – само ако друкчије не може да заштити људски живот или одбије напад на зграду суда. 22.4. У просторијама одређеним за рад и боравак службеника правосудне страже забрањено је задржавање судског особља, странака и других лица која позвана или непозвана долазе у суд.

Завршне одредбе

23.1. Непоштовање од стране судија одредаба кућног реда које се односе на односе са судским особљем, странкама, њиховим пуномоћницима и браниоцима и другим лицима која позвана или непозвана долазе у суд и на радно време суда представља дисциплинске прекршаје прописане у Закону о судијама. 23.2. Непоштовање од стране судског особља (службеника и намештеника) одредаба кућног реда које се односе на њихове обавезе у раду, односе са запосленима у суду, странкама, њиховим пуномоћницима и браниоцима и другим лицима која позвана или непозвана долазе у суд и на радно време суда представљају повреде дужности из радног односа прописане у Закону о државним службеницима. 23.3. Непоштовање од стране грађана одредаба кућног реда које се односе на њихово понашање приликом боравка у судској згради, односе према судијама, судском особљу и службеницима правосудне страже представља прекршаје прописане у Закону о јавном реду и миру или кривична дела прописана у том закону или Кривичном законику.

24.1. Све судије, судије поротници и запослени у суду обавезни су да се упознају са садржајем кућног реда; одредбе које се односе на лица која позвана или непозвана долазе у суд биће истакнуте на огласној табли суда.

25.1. Овај кућни ред ступа на снагу даном истицања на огласној табли суда.

Вршилац функције председника суда,
судија Милан Давидовић