„Послови вештачења, у смислу овог закона, представљају активности чијим се обављањем, уз коришћење научних, техничких и других достигнућа, пружају суду или другом органу који води поступак потребна стручна знања која се користе приликом утврђивања, оцене или разјашњења правно релевантних чињеница.“
Преузето из Закон о условима за обављање послова вештачења.