Судијски приправник

За судијског приправника може бити примљено лице које је завршило правни факултет и испуњава опште услове за рад у државним органима. Приправници се примају у основни, виши, привредни и прекршајни суд. По пријему судијских приправника нарочито се води рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој заступљености припадника националних мањина и познавању стручне правне терминологије на језику националне мањине, који је у службеној употреби у суду.

Судијски приправник упознаје се са предметима које му додели судија, прати суђења и усавршава се у складу са програмом обуке прописаним од стране институције надлежне за обуку у правосуђу и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду. Судијски приправник може одређено време бити упућен на обуку у други суд, државни орган или орган јединице локалне самоуправе.

Судијски приправник прима се у радни однос на три године. Ако судијски приправник из оправданих разлога правосудни испита не положи до истека приправничког стажа, радни однос може бити продужен за још шест месеци. Судијски приправник који је на правосудном испиту оцењен са „положио са одликом“ прима се у радни однос на неодређено време у звање судијског сарадника.

Волонтер

Дипломирани правник може бити примљен на обуку у суд ради стицања радног искуства и услова за полагање правосудног испита без заснивања радног односа (волонтер).

Програм обуке приправника

Овим програмом уређује се обука приправника, припрема за полагање правосудног испита и самостално обављање послова у правосуђу.

Трајање обуке уређено је законом. Обука ће се одвијати у просторијама Вишег суда у Краљеву и просторијама Основног суда у Краљеву.

Председник суда је одговоран за обуку приправника и стара се о извршењу обуке.

Судијски службеници упознаће приправника са пословима одељења у којима раде, где су приправници упућени на обуку.

Судија задужен за обуку приправника прати рад приправника у складу са програмом његове обуке и о томе подноси извештај председнику суда.

Судија код кога је приправник распоређен проводи обуку у оквиру свог одељења.

Судија код кога је распоређен приправник омогућиће приправнику да учествује у појединим радњама по оцени самог судије ради спровођења програма обуке. Поред тога, омогућиће му упознавање са прописима, судском праксом а посебно у оном делу који је потребан за полагање правосудног испита. По завршетку обуке судија ће доставити мишљење о раду, знању и понашању приправника судији који је задужен за рад са приправницима. Судија код кога је приправник распоређен контролише вођење приправничког дневника што потврђује својим потписом једном месечно.

Приправник је дужан да се придржава програма обуке и да сарађује са судијом код кога је упућен на обуку. Обавезан је на примерено понашање, одевање и опхођење са дужним поштовањем према судији, судији поротнику, колегама, судским службеницима и странкама. Приправник ће водити дневник који садржи податке о дневним активностима, уређеним одлукама, другом облику рада на одређеном предмету и поучавању од стране судије о појединим институтима.

За време приправничког стажа приправници ће бити распоређени по одељењима Вишег суда у Краљеву и по одељењима Основног суда у Краљеву да би приправничка пракса била свеобухватна.

Распоред трајања обуке

- Пријем у суд код Председника суда и упознавање са члановима колектива. Обилазак зграде суда и упознавање са распоредом просторија и судским пословником у трајању од седам дана.
- Парнична писарница и пријем – експедиција поште један месец
- Кривична писарница – један месец
- Истрага – два месеца

Након тога ће приправник бити упућен ради обављања приправничког стажа у Основни суд у Краљеву где ће бити распоређен у кривично одељење – три месеца, парнично одељење – шест месеци, од чега ће један месец провести у ванпарничном одељењу, један месец у извршном и један месец у већу за радне спорове.

По завршеној обуци у Основном суду наставиће обуку у Вишем суду по следећем распореду:

- „Кв“ веће – један месец
- Кривично одељење – четири месеца
- Грађанско одељење – два месеца

Остатак приправничког стажа предвиђен је за припреме за полагање правосудног испита.