Председник суда представља суд; руководи судском управом; стара се о благовременом обављању послова у суду: обезбеђује законитост, ред и тачност у суду; налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду; надзире рад судских одељења и служби прегледом уписника, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин; стара се о одржавању  независности судија и угледа суда; разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов исход; обавља послове у вези са програмом стручног усавршавања и обуке судијских помоћника и судијских приправника; обавља и друге послове утврђене законом и Судским пословником.

Поједине послове судске управе Председник може поверити заменику председника или председницима одељења, у случају његове спречености или одсутности. Заменику Председника суда, поред општих послова, поверене су посебне обавезе, овлашћења и одговорности: доношење и потписивање аката судске управе у његовом одсуству, а које нису у искључивој  надлежности Председника суда, поступање по притужбама и захтевима за изузеће и искључење судија у кривичним стварима, поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, спровођење и праћење Програма решавања старих предмета у делу који се односи на кривично одељење.

У судској управи обављају се послови који служе вршењу судске власти, пре свега: уређивање унутрашњег пословања у суду, позивање и распоређивање судија поротника, послови везани за сталне судске вештаке, преводиоце и тумаче, разматрање притужби и представки, вођење статистика и израда извештаја, извршење кривичних и прекршајних санкција, финансијско и материјално пословање суда и овера исправа намењених употреби у иностранству.

Осим наведених судску управу чине: стручни послови у везани за остваривање права, обавеза и одговорности судског особља у суду; доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду; послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља; послови управљања судским зградама и непокретностима који се додељују суду на коришћење; послови у вези са наплатом судских такси; други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.

Користећи одговарајуће евиденције и прегледом задужења и експедитивности, Председник суда  остварује стални увид у рад Суда као целине и предузима мере за правилан и благовремен рад.
Он доноси програм обуке судијских приправника према основама програма обуке судијских приправника које утврђује Председник Врховног касационог суда, разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход. Председник суда је дужан да о основаности притужбе и предузетим мерама писмено обавести притужиоца у року од 15 дана од пријема притужбе.

У пословима судске управе председник непосредно вишег суда има право да надзире судску управу нижег суда и да при нечињењу председника нижег суда донесе акте из његовог делокруга. У обављању надзора, виши суд може тражити од нижег суда обавештење о примени прописа, току поступка, извештаје као и друге потребне податке. Председник непосредно вишег суда може наложити непосредан увид у рад нижег суда о чему се сачињава писани извештај.

Ако се при разматрању годишњег извештаја о раду утврди да у суду постоји већи број нерешених предмета, Председник доноси Програм решавања старих предмета најкасније до 31. јануара за текућу годину. Програмом се могу уводити мере ради благовременог обављања послова у суду, као што су измене унутрашње организације суда, увођење додатног рада судија и судског особља, привремена прерасподела радног времена и друге мере, у складу са законом и пословником. Председник може, у оквиру припреме и спровођења Програма да предложи упућивање судија из другог суда и донесе измену годишњег распореда. Предлог програма Председник доставља на разматрање седници свих судија. О донетом Програму Председник обавештава председника непосредно вишег суда и председника Врховног касационог суда. Председник месечно прати и надзире спровођење Програма ради његове измене и допуне, односно обустављања његовог даљег спровођења.

У пословима судске управе Председнику помажу секретар суда и технички секретар.

Секретар суда помаже председнику суда у пословима судске управе у складу са законом, Пословником и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду, и самосталан је у пословима који су му поверени одлуком председника суда.

У пословима судске управе Председник суда има право да надзире рад Основног суда у Краљеву,Основног суда у Рашки,  при чему прибавља извештај и друге податке о раду овог суда.

Судску управу Вишег суда у Краљеву чине:

  1.  Председника суда – судија Биљана Николић
  2. Заменик  председника суда – судија Радојка Бажалац
  3. Секретар суда – Драгана Обрадовић
  4. Административно – технички секретар – Весна Марковић