У судској писарници обављају се административни и технички послови по свим предметима, послови пријема писмена, експедиције и доставе поште и архиве. Послови писарнице обухватају и вођење уписника, формирање и расподелу предмета, њихово чување и састављање статистичких извештаја.  Предмети се формирају тако што се уносе у уписник под одређеним бројем и додељују у рад одређеном судији појединцу или судском већу. Странке се могу упознати са одређеним предметом и од службеника добити потребне информације. У оквиру писарнице чувају се предмети као активни и као архивирани.

Радом судске писарнице руководи управитељ, који је директно одговоран председнику суда.
Судска писарница је подељена на грађански и на кривични одсек. Сваки одсек има свог шефа који руководи одсеком и за свој рад одговоран је управитељу писарнице.
Писарница обавља послове разврставања и расподеле предмета у складу са одредбама Пословника, водећи рачуна да се обезбеди равномерна оптерећеност судија по броју предмета, по њиховој старости (у односу на дан подношења иницијалног акта) и по другим критеријумима. Расподела предмета судијама и судским већима строго је прописана, а обавља се одређеним редоследом. Контролише је председник, секретар суда или управитељ судске писарнице.  Предмети које треба решити хитно (притвор, поступци према малолетницима итд.) предају се одмах и преко реда.

У оквиру писарнице састављају се различити извештаји о раду одељења и достављају се судској управи. Разматрањем резултата рада појединих одељења, дају се предлози за унапређење рада суда.

Пријем поште и експедиција Вишег суда у Краљеву

Као посебан одсек писарнице образује се пријемна канцеларија. Преко пријемне канцеларије сва пошта Вишег суда у Краљеву се прима и шаље. Писани поднесци се могу предавати лично, а у канцеларију се доноси и ковертирана пошта упућена суду преко ПТТ службе. Писмена која се предају могу бити намењена судијама, судским већима, судској управи и председнику суда. Сви поднесци, списи, новчана писама, телеграми, пакети, пуномоћја, жалбе, захтеви странака разврставају се и даље прослеђују већима којима су упућени. На сваки примерак писмена достављеног суду ставља се забелешка о пријему са датумом и сатом пријема. Отисак пријемног штамбиља ставља се, по правилу, на прву страну на средини горњег дела писмена. Када странке писмена лично предају, добијају пријемни печат на примерак који задржавају за себе, као доказ да су примерак предали суду.

У канцеларији се истовремено обављају и послови отправљања судске поште (експедиција). Експедују се позиви странкама, судске одлуке и други акти, а у канцеларију се враћају доставнице и повратнице, као доказ о пријему судских аката.

Уписник и књиге кретања

У писарници се воде уписници и помоћне књиге предвиђене Судским пословником, као и друге евиденције. Уписнике и помоћне књиге писарница води за сваку врсту предмета одвојено, и то тако да се из њих може у свако доба утврдити у ком је стадијуму поступак по одређеном предмету и где се предмет налази. Предмет заведен у уписник одмах се уводи у одговарајући именик. Када се води електронски уписник, не води се именик.
Архива Вишег суда у Краљеву.

Предмети који су правноснажно решени се архивирају и чувају на основу писмене одлуке судије, и на омоту предмета се констатује да је предмет за архивирање. Приручна архива се налази у саставу писарнице. У архиви се чувају и сви уписници и именици из ранијих година, уколико нису потребни за текући рад. Предмети се из архиве издају на захтев судије или лица које он овласти. Другим судовима, државним органима или установама предмети се могу дати кад то писмено одобри Председник суда или запослени кога он одреди. Уписничари у кривичној и грађанској писарници обављају и послове архивара кривичних и грађанских предмета.

Одсеци писарнице, информације, контакти

Писарница у Вишем суду у Краљеву подељена је на три одсека:

1. Пријем и експедиција

2. Грађанска писарница

3. Кривична писарница

Послове управитеља судске писарнице обавља правник Милутин Отовић
Телефон: 036/321-531
Пријемна канцеларија се налази у приземљу, соба бр. 17.

На пословима пријема и експедиције поште раде Ленка Ружић и Дејан Савић
Писма се примају током трајања редовног радног времена суда.

Грађанска писарница се налази у приземљу, у соби бр. 8.
Уписничар у грађанској писарници је Јасминка Станојевић, у оквиру свог посла води евиденцију рочишта, рокова, пред евиденцију, евиденцију израђених и неизрађених одлука, ради и друге послове који се обављају у грађанској писарници, односно које јој повери вршилац функције Председника суда.

Кривична писарница се налази у приземљу, соба бр. 9.
Телефон: 036/321-531
Уписничар у кривичној писарници је Радица Петровић, у оквиру свог посла води евиденцију о роковима, израђеним и неизрађеним одлукама, ради на наплати трошкова кривичног поступка и новчаних казни, води контролник прихода, ради и друге послове који се обављају у кривичној писарници, односно које јој повери вршилац функције Председника суда.

Техничар за ИТ подршку Аница Војиновић ради на изради статистичких и других извештаја, она такође замењује уписничаре у обављању послова у кривичној и грађанској писарници.